Analysis of the Relationship between Risk of Poverty, Economic Activity and Selected Socio-Economic Indicators in the Czech Republic in the Period 2005–2016

Authors

  • doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. Prague University of Economics and Business, Faculty of Informatics and Statistics

DOI:

https://doi.org/10.61357/sehs.v7i1.71

Keywords:

at-risk-of-poverty rate, economic activity, non-stationary time series, regression analysis

Abstract

The “at-risk-of-poverty rate” indicator is the share of people with an equivalised disposable income below the at-risk-of-poverty threshold, which is set at 60 % of the national median equivalised disposable income after social transfers. The aim of the paper is to analyse the development of the at-risk-of-poverty rate indicator in the Czech Republic in the period 2005–2016, in particular, to find regression relations between the time series of the at-risk-poverty rate indicator and selected macroeconomic indicators such as GDP growth, employment growth, unemployment rate, inflation rate, social benefits, share of early leavers from education, etc. The analysis was carried out for groups of people based on their economic activity (employed, unemployed, retired) and gender. The theory of multidimensional analysis of non-stationary time series was used as the main tool of analysis.

References

BLATNÁ, D. (2017). Analysis of EU Countries’ Material Deprivation Rate. In: LÖSTER, T. a T. PAVELKA (vyd.). The 11th International Days of Statistics and Economics. Slaný: Melandrium, s. 133–142. ISBN 978-80-87990-12-4.

ARLT, J. (1998). Časové řady typu I(0) a I(1). Acta oeconomica pragensia, 6(2), s. 7–11. ISSN 0572-3043.

ARLT, J. a M. ARLTOVÁ (2009). Ekonomické časové řady. Praha: Professional Publishing. ISBN 978-80-86946-85-6.

ARLTOVÁ, M. a M. ANTOVOVÁ (2016). Statistická analýza sebevražednosti v České republice z pohledu časových řad. Demografie, 58(1), s. 29–48. ISSN 0011-8265.

BARTOŠOVÁ, J. a M. FORBELSKÁ (2012). Modelling of the Risk of Monetary Poverty in the Czech Regions. In: LÖSTER, T. a T. PAVELKA (vyd.). The 6th International Days of Statistics and Economics. Slaný: Melandrium, s. 72–80. ISBN 978-80-86175-86-7.

BRÁZDILOVÁ, L. (2016). Chudoba postihuje i zaměstnané. Statistika a my, 6(7–8), s. 22–24. ISSN 1804-7149.

CIPRA, T. (1986). Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. Praha a Bratislava: SNTL/Alfa.

DICKEY, D. A. a W. A. FULLER (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), s. 427–431. ISSN 0162-1459.

DURDISOVÁ, J. a kol. (2005). Sociální politika v ekonomické praxi (vybrané problémy). Praha: Oeconomica. ISBN 80-245-0850-8.

DVORNÁKOVÁ, T. (2012). At-Risk-of-Poverty Threshold. Statistika, 49(2), s. 44–61. ISSN 0322-788x.

EUROPEAN COMMISSION (2011). European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). In: ec.europa.eu [online]. [2017-09-17]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions

EUROSTAT (2014). Europe 2020 Indicators – Poverty and Social Exclusion. In: ec.europa.eu [online]. [cit. 2017-09-17]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion

EUROSTAT (2017). Income Distribution Statistics. In: ec.europa.eu [online]. [cit. 2017-10-25]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics

ELLIOT, G., J. ROTHENBERG a J. H. STOCK (1996). Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root. Econometrica, 64(4), s. 813–836. ISSN 0012-9682.

GRANGER, C. W. J. a P. NEWBOLD (1974). Spurious Regression in Econometrics. Journal of Econometrics, 2(2), s. 111–120. ISSN 0304-4076.

HUŠEK, R. (2007). Ekonometrická analýza. Praha: Oeconomica. ISBN 978-80-245-1300-3.

CHLAD, M. Míra chudoby, zadlužení a příjmy domácností. In: czso.cz [online]. [cit. 2017-10-20]. Dostupné z: htpps:// www.cszo.cz/csu/xp/mira-chudoby-zadluzeni-a-prijmy-domacnosti

JANÍČKO, P. (2014). Some Aspects Concerning the Working Poors Issue and Poverty in the Czech Republic during the Crisis Period (2008–2012). In: LÖSTER, T. a T. PAVELKA (vyd.). The 8th International Days of Statistics and Economics. Praha: VŠE, s. 515–527. ISBN 978-80-87990-02-5.

JARQUE, C. a A. BERA (1980). Efficient Tests for Normality, Heteroscedasticity and Serial Independence of Regression Residuals. Economics Letters 6(3), s. 255–259. ISSN 0165-1765.

KREBS, V. a kol. (2007). Sociální politika. 4. vydání. Praha: ASPI. ISBN 978-80-7357-276-1.

KENWORTHY, L. (2011). Relative Poverty Rates Can Mislead. In: lanekenworthy.net [online]. [cit. 2017-10-20]. Dostupné z: http://lanekenworthy.net/2011/06/19/relative-poverty-rates-can-mislead/

MAREŠ, P. (1994). Konsensuální přístup k definici chudoby. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 43(G36), s. 7–22. ISSN 0231-5122.

MAREŠ, P. (1999). Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: SLON. ISBN 80-85850-61-3.

MONDAL, P. (1999). Poverty: Difference between Absolute Poverty and Relative Poverty. In: yourarticlelibrary.com [online]. [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: http://www.yourarticlelibrary.com/poverty/poverty-difference-between-absolute-poverty-and-relative-poverty/31409

MPSV (2014). Strategie sociálního začleňování 2014–2020. In: mpsv.cz [online]. [cit. 2017-10-12]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf

OPHI (2015). Multidimensional Poverty Index 2015+. In: ophi.org.uk [online]. [cit. 2018-01-05]. Dostupné z: http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/Multidimensional-Poverty-Index-2015-2-March-2015.pdf

PHILLIPS, P. C. B. (1987). Time Series Regression with a Unit Root. Econometrica, 55(2), s. 277–301. ISSN 0012-9682.

SIROVÁTKA, T., P. MAREŠ, J. VEČERNÍK a M. ZELENÝ (2002). Monitorování chudoby v České republice: úvodní studie. Brno: Výzkumné centrum VÚPSV.

SCHWARZ, J. (2008-09). Statistická chudoba aneb Kdo je dnes doopravdy chudý? In: virtually.cz [online]. [cit. 2017-12-15]. Dostupné z: http://virtually.cz/archiv.php?art=17286

SPĚVÁK, A. (2013). Chudoba jako sociální událost. Praha. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120145148

SPOUSTOVÁ, D. (2015). Ukazatele chudoby. Brno. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra ekonomie. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/qhlyb/Bakalarska_prace

ŠIMPACH, O., P. DOTLAČILOVÁ a J. LANGHAMROVÁ (2012). Možnosti testování sezónních jednotkových kořenů demografických časových řad v systému GRETL. Forum Statisticum Slovacum, 8(7), s. 167–170.

ŠUSTOVÁ, Š. (2012). Roste podíl osob pod hranicí příjmové chudoby. In: czso.cz [online]. [cit. 2017-10-26]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20555411/1804120620_21.pdf/926df11d-05ba-456a-9b84-63368874bfc7?version=1.0

TAUŠER, J., M. ARLTOVÁ a P. ŽAMBERSKÝ (2015). Czech Exports and German GDP: A Closer Look. Prague Economic Papers, 24(1), s. 17–37. ISSN 1210-0455.

TOMEŠ, I. (1996). O chudobě jako sociální události. In: týž, Sociální politika, teorie a mezinárodní zkušenost. Praha: Sociopress, SOCIOKLUB, s. 126–130. ISBN 80-902260-0-0.

Published

2018-06-03

How to Cite

Blatná, D. (2018). Analysis of the Relationship between Risk of Poverty, Economic Activity and Selected Socio-Economic Indicators in the Czech Republic in the Period 2005–2016. Socio-Economic and Humanities Studies, 7(1), 37–64. https://doi.org/10.61357/sehs.v7i1.71