Managers’ Dilemmas when Solving Problems and Disputes

Authors

  • prof. JUDr. Karel Marek, CSc University of Finance and Administration
  • doc. Ing. Endre Tóth, DrSc. University of Finace and Administration

DOI:

https://doi.org/10.61357/sehs.v7i1.72

Keywords:

managerial decision making, recodification of corporate law, conciliation procedure, dispute resolution committees, use of experts and expert systems, settlement agreement, mediation, conciliation and conciliation proceedings, arbitration proceedings, arbitration tribunals

Abstract

The article deals with the rules of managerial decision making following the recodification of the commercial law. It highlights the key issues of corporate governance and ownership of corporations, especially the particularities of their powers, responsibilities and risks. It presents different ways of solving problems and disputes and their respective advantages and disadvantages. Particular attention is paid to the question of arbitration.

References

TÓTH, E. (2016). Nevyhnutelnost nového pohledu na řízení. Socioekonomické a humanitární studie, 6(1), s. 50–61. ISSN 1804-6797.

TÓTH, E. (2016). Organizační řízení firem v nových časech. Scientia et Societas, 12(4), s. 155–173. ISSN 1801-7118.

BŘEČKOVÁ, P. a E. TÓTH (2015). Nové perspektivy řízení – holistický koncept. In: Nové trendy 2014. Sborník příspěvků z 9. mezinárodní vědecké konference. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s. 24–32. ISBN 978-80-87314-67-8. Dostupné také z: http://www.svse.cz/uploads/File/Sborniky/NT/NT_2014.pdf

BĚLOHLÁVEK, A. J., D. KOVÁŘOVÁ a K. HAVLÍČEK (2015). Rozhodčí řízení v teorii a aplikační praxi. Praha: Havlíček Brain Team. ISBN 978-80-87109-60-1.

DOBIÁŠ, P. (2014). Standardy rozhodčího řízení v nových řádech mezinárodních rozhodčích soudů. Obchodní právo, 23(12), s. 514–525. ISSN 1210-8278.

HORÁČEK. T. a R. HUČKOVÁ (2015). Implementace směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů v České a Slovenské republice. In: SUCHOŽA, J. a J. HUSÁR (vyd.). Právo, obchod, ekonomika IV. Zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, s. 156–166. ISBN 978-80-8152-164-5.

HUČKOVÁ, R. (2013). Rozhodcovské konanie. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach. ISBN 978-80-8152-091-4.

HUČKOVÁ, R. (2016). Nové mechanizmy uplatňovania práv spotrebiteľov. STUDIA IURIDICA Cassoviensia, 4(1), s. 46–55. ISSN 1339-3995.

CHOVANCOVÁ, K. (2014). Rozhodcovské doložky v spotrebiteľských zmluvách / Európske variácie. In: SUCHOŽA, J. a J. HUSÁR (vyd.). Právo, obchod, ekonomika IV. Zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, s. 506–524. ISBN 978-80-8152-164-5.

JANKŮ, M. (2015). Rozhodčí řízení — Alternativní rozhodování sporů. Praha: Vysoká škola finanční a správní. ISBN 978-80-7408-111-8.

KUBÍČEK, P. (2014). Stále rozhodcovské súdy a príprava novej právnej úpravy rozhodcovského konania. In: SUCHOŽA, J. a J. HUSÁR (vyd.). Právo, obchod, ekonomika IV. Zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, s. 541–546. ISBN 978-80-8152-164-5.

LIPTÁK, F. (2014). Právne princípy v medzinárodnej obchodnej arbitráži. In: SUCHOŽA, J. a J. HUSÁR (vyd.). Právo, obchod, ekonomika IV. Zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, s. 547–558. ISBN 978-80-8152-164-5.

MATZNER, J. (2015). Rozhodčí doložka - dobrý sluha, špatný pán. Právní rádce, 23(1), s. 38–39. ISSN 1210-4817.

RABAN, P. (2014). Aktuální problémy alternativního rozhodování sporů. In: SUCHOŽA, J. a J. HUSÁR (vyd.). Právo, obchod, ekonomika IV. Zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, s. 559–570. ISBN 978-80-8152-164-5.

ŠTEVČEK, M. a T. GÁBRIŠ (2015). Reforma rozhodcovského konania v Slovenskej republike s osobitým zreteľom na tzv. obchodnú arbitráž. Justičná revue, 67(4), s. 448–462. ISSN 1335-6461.

URBAN, J. (2017). 40 manažerských mýtů, které škodí vašemu byznysu. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-0571-7

ČESKO (1963). Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád. Dostupný také z: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?r=1963&cz=99

ČESKO (2011). Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=418&r=2011

ČESKO (2012). Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dostupný také z: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?r=2012&cz=89

ČESKO (2012). Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Dostupný také z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=90&r=2012

ČESKO (2012). Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci). Dostupný také z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=202&r=2012

ČESKO (2012). Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci). Dostupný také z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=202&r=2012

Published

2018-06-03

How to Cite

Marek, K., & Tóth, E. (2018). Managers’ Dilemmas when Solving Problems and Disputes. Socio-Economic and Humanities Studies, 7(1), 65–88. https://doi.org/10.61357/sehs.v7i1.72