Causes and possibilities of legal sanctions crimes with an extremist subtext during the recodification of criminal law in the czech republic

Authors

  • doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D., MBA AMBIS University, Katedra bezpečnosti a práva, Lindnerova 1, 180 00 Praha

DOI:

https://doi.org/10.61357/sehs.v12i2.44

Keywords:

extremism, social causes, hate crimes, criminal sanction

Abstract

This article deals with the causes and possibilities of legal punishment of crimes with an extremist subtext at the time of the recodification of criminal law in the Czech Republic. The article mentions the causes from a criminological point of view, the possibility of criminal punishment of this specific crime and the legislative situation in the Czech Republic and Slovakia, as well as the international legal context of punishment of this specific crime and the possibility of criminal investigation of this phenomenon. Last but not least, it touches upon judicature as a source of specific criminal investigation methods developed to examine manifestations of extremism.

References

Bezpečnostní informační služba [online]. [cit. 2008-11-21]. Dostupné z WWW: <http://www.bis.cz/extremismus.html>

Cestovatel v ohrožení [online]. 2000 [cit. 2008-11-21]. Dostupné z WWW: <http://www.mujweb.cz/www/jpdepot/danger/teror.htm>

ČERNÝ, P. (2005) Politický extremismus a právo. Praha: Eurolex Bohemia. ISBN 80-8686-184-4.

DANICS, Š. (2002) Extremismus – hrozba demokracie. Praha: Police History. ISBN 80-86477-07-X.

HERCZEG, J. (2008) Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI, ISBN 978-80-7357-311-9.

CHARVÁT, J. (2007) Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-098-6.

CHMELÍK, J. (2001) Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Praha: Linde, ISBN 80-7201-265-7.

KALAMÁR, Š a kol. (2011) Extremismus. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze. ISBN 978-80-7251-355-0.

KALAMÁR, Š., SVOBODA, I., SUNARDI. T a P. VOPRŠAL. (2011) Terminologie a symbolika užívaná soudobou extremistickou scénou. Ostrava: Key Publishing s.r.o., ISBN

KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ, J. (2014) Vzpoura deprivantů. Praha: Galén, ISBN 978-80-7492-120-9.

KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. (2005) Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C. H. Beck. ISBN 80-7179-813-4.

MAREŠ, M. (2005) Úvod do problematiky pravicově extremistických hudebních produkcí na území ČR. Brno: FSS (vstupní studie vědeckých a praktických poznatků), ISBN – sine.

MAREŠ, M. (2003) Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Brno: Barrister & Principal. ISBN 978-80-8659-845-1.

MAREŠ, M. (2006) Symboly používané extremisty na území ČR v současnosti. Praha: MVČR, ISBN – sine.

MAREŠ, M. a I. SVOBODA a kol. (2011) Extremismus jako bezpečnostní hrozba. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, OKP, 2011. ISBN 978-80-7278-568-1.

MAREŠOVÁ, A. a kol. (1999) Kriminologické a právní aspekty extremismu. Praha: IKSP, ISBN – sine.

RATAJ, J. (2006) Vize české nacionální politiky v soudobých konceptech krajní pravice v České republice. In. III. kongres českých politologů, Olomouc 8.-10. 9. 2006;

NĚMEC, J., ŠŮSTKOVÁ, M. (ed.). Praha, Olomouc: Česká společnost pro politické vědy. ISBN 978-80-902176-0-7.

SPURNÝ, J. (1996) Psychologie násilí. 1. vyd. Praha: EUROUNION s.r.o., ISBN 80-85858-30-4.

SVOBODA, I., VIČAR, R. (2009) Politický extremismus a terorismus jako destabilizující prvek vnitřní a vnější bezpečnosti EU, In. Sborník ze semináře Národního konventu o Evropskej únii „Rozširovanie, bezpečné a prosperujúce susedské prostredie EÚ“. Liptovský Mikuláš, ISBN 978-80-8106-022-9.

SVOBODA, I. (2010) Projevy politického extremismu v ozbrojených sborech. Bratislava: In. Policajná teória a prax. ISSN – 1335-1370, EV 568/08.

Nejvyšší soud 5 Tdo 337/2002

Nejvyšší soud 5 Tdo 563/2004

Nejvyšší soud, Tpjn 302/2005, R 11 / 2007

Nejvyšší soud 5 Tdo 79/2006

Nejvyšší soud, 6 Tdo 1252/2007

Nejvyšší soud, 8 Tdo 980/2008

Nejvyšší soud 7 Tdo 1472/2008

Ústava ČR, č. 1/1993 Sb.

Ústavní soud ČSFR. Pl. ÚS 5/92, Sb.n.ÚS ČSFR, 1992

Ústavní soud ČR II. 435/01

Zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákoník v tehdejším platném znění

Zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Published

2020-12-30

How to Cite

Svoboda, I. (2020). Causes and possibilities of legal sanctions crimes with an extremist subtext during the recodification of criminal law in the czech republic. Socio-Economic and Humanities Studies, 12(2), 61–90. https://doi.org/10.61357/sehs.v12i2.44

Most read articles by the same author(s)