Protective measures that also affect the property of offenders

Authors

  • JUDr. Bronislava Coufalová, Ph.D. Department of Criminal Law, Faculty of Law, Palacký Univerzity Olomouc

DOI:

https://doi.org/10.61357/sehs.v16i2.8

Keywords:

punishment, protective measures, confiscation of an item, confiscation of part of property, proportionality, criminal proceedings, property

Abstract

The Criminal Code is based on the dualism of criminal sanctions, which are penalties and protective measures. Protective measures, unlike penalties, can be imposed not only on persons who are criminally liable, but also on persons who are not criminally liable or even on persons who have not participated in any criminal activity in any way. Some protective measures may significantly interfere with the constitutionally guaranteed right to own property under Article 11 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms. However, the confiscation of an item or the confiscation of part of property cannot be considered as an expropriation under Article 11(4) of the Charter and compensation cannot be claimed for it. This article will address issues related to the types of decisions that can impose these protective measures, the standards of proof for imposing them and the requirements for deciding about them.

References

LITERATURA

BARTOŇ, M., Š. VÝBORNÝ, O. MORAVEC a kol. (2021). Listina základních práv a svobody. Komentář. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-812-2.

JELÍNEK, J. (2015). Trestní příkaz včera, dnes a zítra. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 18 (2), s. 81-101. ISSN 1210-9150.

MIČKAL, M. (2022). K ukládání ochranných opatření trestním příkazem. Státní zastupitelství, 20 (4), s. 33-40. ISSN 1214-3758.

NÁHLOVSKÁ, L. (2018). Snížený důkazní standard při ukládání ochranného opatření zabrání části majetku. In: JELÍNEK, J. a kol. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Leges, s. 424-440. ISBN: 978-80-7502-287-5.

NOVÁK, P. (2021). Trestní příkaz. Praha: Leges. ISBN 978-80-7502-495-4.

ŠÁMAL, P., J. MUSIL, J. KUCHTA, M. FRYŠTÁK, V. KALVODOVÁ (2013). Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-496-4.

ŠČERBA, F. a kol. (2020). Trestní zákoník. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-807-8.

VANTUCH, P. (2013). Trestní příkaz, podmínky pro jeho vydání a možnosti obhajoby. Trestní právo, 27 (7-8), s. 4-13. ISSN 1211-2860.

VYUŽITÁ LEGISLATIVA

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších právních předpisů

Zákon č. 178/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád

Usnesení č. 2/1993 Sb. předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

Sdělení č. 209/1992 Sb. Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů

Zákon č. 300/2005 Z. z., trestný zákon, ve znění pozdějších právních předpisů

Zákon č. 301/2005 Z. z., trestný poriadok, ve znění pozdějších právních předpisů

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii.

ROZHODNUTÍ

Nález ÚS ze dne 24.5.1994 sp. zn. Pl. ÚS 16/93

Nález ÚS ze dne 12.10.1994 sp. zn. Pl. ÚS 4/94

Usnesení ÚS ze dne 1.10.1999 sp. zn. IV. ÚS 429/99

Nález ÚS ze dne 5.1.2005 sp. zn. IV. ÚS 201/04

Nález ÚS ze dne 8.12.2005 sp. zn. I. ÚS 729/2000

Nález ÚS ze dne 22.9.2009 sp. zn. III. ÚS 961/09

Nález ÚS ze dne 2.12.2013 sp. zn. I. ÚS 2485/13

Nález ÚS ze dne 10.7.2014, sp. zn. Pl. ÚS 31/13

Nález ÚS ze dne 24.5.2016 sp. zn. I. ÚS 1121/15

Nález ÚS ze dne 13.6.2016 sp. zn. I. ÚS 36/15-1

Nález ÚS ze dne 14.11.2017 sp. zn. II. ÚS 184/17

Nález ÚS ze dne 8.1.2019 sp. zn. I. ÚS 1949/17

Nález ÚS ze dne 22.2.2019 sp. zn. II. ÚS 819/18

Nález ÚS ze dne 3.4.2019 sp. zn. IV. ÚS 492/18

Nález ÚS ze dne 13.9.2019 sp. zn. II. ÚS 2046/19-1

Usnesení ÚS ze dne 26.11.2019 sp. zn. I. ÚS 2171/19

Usnesení ÚS ze dne 15.2.2022 sp. zn. IV. ÚS 233/22

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.10.2004 sp. zn. 6 Tdo 1191/2004

Rozsudek ESLP ve věci Raimondo proti Itálii ze dne 22.2.1994 č. 12954/87,

Rozsudek ESLP ve věci Veits proti Estonsku ze dne 15.1.2015 č. 12951/11

Rozhodnutí ESLP ze dne 15.1.2015 ve věci Rummi proti Estonsku č. 63362/09

INTERNETOVÉ ZDROJE

Statistická ročenka kriminality. Info data. Statistika a výkaznictví. Justice.cz [online]. Ministerstvo spravedlnosti České republiky. [Cit. 2022-11-2]. Dostupné z: http://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html

Paseková, E. (2016). Směrnice EU o rozšířených konfiskacích rozdělila komisi pro trestní právo při LRV. [online] Česká justice. [Cit. 2022-11-2]. Dostupné z: http://ceska-justice.cz/2016/03/smernice-eu-o-rozsirenych-konfiskacich-rozdelila-komisi-pro-trestni-pravo-pri-lrv/

Published

2022-12-23

How to Cite

Coufalová, B. (2022). Protective measures that also affect the property of offenders. Socio-Economic and Humanities Studies, 16(2), 29–48. https://doi.org/10.61357/sehs.v16i2.8